Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

Sektörün faydalanabileceği güncel teşvik uygulamaları

VOYTES Türkiye, Finansal Çözümleme Kuruluşu olarak teşvik ve projelere ilişkin gerçekleştirdiği sunumları TİAD üyeleri ve sektör ilgilileri için derledi. Kuruluşların faydalanabileceği teşvik ve projelerin güncellenmiş halini bu raporda bulabilirsiniz. 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek (Teknoyatırım) programının amacı, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve ülkemizde yerleşik işletmelerin yapacakları yatırımların desteklenmesidir.

Program kapsamında desteklenmesi planlanan hedef kitle:

1.  Yurtiçi veya yurtdışında, kamu ya da özel fonlar ile desteklenmiş Ar-Ge ve yenilik projelerini başarıyla sonuçlandıran gerçek ya da tüzel kişiler

2.   Yurtiçi veya yurtdışında, özkaynaklarını kullanarak Ar-Ge faaliyeti yürüten ve sonucunda patent alan gerçek ya da tüzel kişiler

3.  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan ve bölgede yürüttükleri Ar-Ge faaliyetini başarıyla sonuçlandıran tüzel kişiler

Program 3 ana hibe destek unsurundan oluşmaktadır:

1.  Makine ve teçhizat desteği

2.  Kredi faiz desteği

3.  İşletme gider desteği

Yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı, yatırım harcamaları olarak desteklenir:

1.  Büyük işletmeler; yalnızca makine ve teçhizat desteği unsurundan yararlandırılır ve sağlanacak destek üst limiti 2.000.000 TL’dir.

2.  Orta büyüklükteki işletmeler; makine ve teçhizat destek unsuru ile kredi faiz destek unsurundan yararlandırılır ve sağlanacak toplam destek üst limiti 10.000.000 TL’dir.

3.  Küçük işletmeler; makine ve teçhizat destek unsuru, kredi faiz destek unsuru ile işletme gideri desteği unsurundan yararlandırılır ve sağlanacak toplam destek üst limiti 10.000.000 TL’dir. 

Makine ve teçhizat desteği kapsamında maksimum destek oranları:

İthal alımlarda; 

Büyük işletmelere % 10

Orta büyüklükteki işletmelere % 30

Küçük işletmelere % 40

Yerli alımlarda 

Büyük işletmelere % 20

Orta büyüklükteki işletmelere % 40 

Küçük işletmelere % 50

Kredi faiz desteği kapsamında, yatırım harcamalarında kullanılacak krediler için işletmelere faiz desteği sağlanacaktır.

İşletme gideri desteği ise, küçük ölçekli işletmelere yönelik bir destek unsuru olup bu destek kapsamında, yatırımın tamamlanmasının ardından işletme döneminde, küçük işletmelerin ölüm vadisinden çıkabilmeleri amacıyla 1 yıl boyunca %75 oranında hibe desteği sağlanması planlanmaktadır. İşletme gideri desteği aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:

•  Kira gideri

•  Enerji gideri

•   Personel gideri

 

A) MAKİNE VE TEÇHİZAT HARCAMALARI: Üretimle ilgili ithal ve yerli makine-teçhizat tutarları; ithal makine-teçhizat için FOB bedeli ve yerli makine-teçhizat için KDV’siz fabrika teslim bedeli dikkate alınarak hesaplanır.

B) DİĞER HARCAMALAR:

   a)  Taşıma ve sigorta giderleri:

Makine ve teçhizatın yurtdışından alınması durumunda; sadece Türkiye sınırları dahilinde, makine ve teçhizatın yatırım yerine teslim edilmesine kadar gerçekleşen tüm taşıma ve sigorta giderlerini kapsar. Makine ve teçhizat ithalatı, yatırım yerine teslim bedeli üzerinden anlaşılarak yapılmış ise taşıma ve sigorta giderleri, satıcı firma tarafından üstlenileceğinden ayrıca yurtiçi taşıma ve sigorta bedelleri destek kapsamında değerlendirilmez. Yurtiçinden satın alma durumunda ise satın alma yerinden yatırım yerine kadar yapılacak tüm taşıma ve sigorta giderlerini kapsar.

   b) Montaj giderleri:

Gerekli tüm makine ve teçhizatın montajları ile ilgili tüm masrafların, fatura veya fatura yerine geçer belgeler dâhilinde KDV/Stopaj hariç bedelleri destek kapsamında değerlendirilir. Satın alınan makine teçhizatın satıcı firma tarafından montajı dâhil anlaşılarak satın alınması halinde ayrıca montaj bedelleri destek kapsamında değerlendirilmez.

 

   c) Fizibilite raporu:

İşletmelerin, yatırım projesi için yaptıracakları yapılabilirlik raporuna yönelik danışmanlık veya hizmet harcamalarının KDV hariç bedellerinden oluşur ve en fazla 100.000 TL’ye kadar olan kısmı destek kapsamında değerlendirilir. Fizibilite raporu, yatırım proje tutarının 5.000.000 TL ve üstü olması halinde zorunludur.

Teknoyatırım Programından Kimler Yararlanabilir?

*En fazla 5 yıl önce yurtiçi veya yurtdışında ar-ge ve yenilik projesini başarıyla tamamlamış

olanlar,

*Yurtiçinde veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak ortaya çıkan teknolojik ürüne, “İncelemeli Patent Belgesi” almış olanlar,

*En fazla 6 ay önce TGB’lerde yatırım izni veya teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor alanlar,

Teknoyatırım Program’ından istifade edebilirler.

Programın Destek Süresi

*Makine ve Teçhizat Destek unsurunda 36 ay (ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilir),

*Kredi Faiz Desteği unsurunda 36 ay,

*İşletme Gideri Destek unsurunda 1 yıldır.

 Hangi İşletmeler Hangi Destek Unsurlarından Faydalanabilir?

*Büyük işletmeler, makine ve teçhizat unsurlarından,

*Orta büyüklükteki işletmeler, makine ve teçhizat ile kredi faiz unsurlarından,

*Küçük işletmeler, tüm destek unsurlarından faydalanabilirler.

Desteklenen Harcama Kalemleri

*Makine ve teçhizat bedelleri

*Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri

*Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri

*Montaj giderleri

*Yatırım projesi için hazırlanacak “Fizibilite Raporu” gideri

İşletme Gideri Destekleri; Kira gideri, enerji gideri ve personel gideridir. Belgelenmesi halinde bu giderlerin her biri için %75 oranında destek sağlanır. 

Destek şartları

Yatırımcı, başarı ile tamamlanan her bir ar-ge ve yenilik projesi sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün yatırımı için destek unsurlarından yalnızca bir defa yararlanabilir.

Yatırım konusu teknolojik ürünün yurt içinde üretime ilk defa konu olması halinde destek kapsamında değerlendirilir.

Programdan yararlanma koşulları

(1) Bu program kapsamında belirlenen öncelikli teknoloji alanlarında yer alan ve Türkiye’de ilk defa üretime konu olan teknolojik ürün/ürünlerin yatırımları aşağıdaki şartların herhangi birini taşıması halinde desteklenir.

   a) Türkiye’de veya yurtdışında Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgeye sahip ve üretime uygun olan ve sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde başvurusu yapılan teknolojik ürünlere destek sağlanır.

   b) Türkiye’de veya yurtdışında, öz kaynaklar kullanılarak yürütülen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürüne; Türkiye için geçerli “İncelemeli Patent Belgesi”ne sahip olması halinde destek sağlanır.  İncelemeli patentin, başvuru tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıllık korumaya sahip olması şartı aranır.

    c) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği’nin 25. madde hükümleri çerçevesinde; teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün ile ilgili, yönetici şirket tarafından oluşturulacak. Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonunca teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor veya bölge içerisinde yatırımı için yatırım izni verilmesi halinde işletmelerin gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında yapacakları yatırımlar destek       kapsamında değerlendirilir. Yatırım izninin veya olumlu raporun başvuru tarihinden en çok 6 (altı) ay önce alınması şartı aranır.

Desteklenecek yatırım türleri

Bu program kapsamında iki tür yatırıma destek sağlanır:

   a) Komple yeni yatırım: Teknolojik ürün üretimine yönelik 

       olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı makine ve 

       teçhizatları içeren, yatırımın yapılacağı yerde yapılaşması 

       tamamlanmış ve aynı üretim konusunda mevcut 

       tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan    

       yatırımlar,

   b) Ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırım: Mevcut tesisler 

        ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut 

        makine ve teçhizata ilave edilecek makine teçhizat ile 

        farklı bir nihai teknolojik ürünün üretimine yönelik   

        yatırımlar.

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

•  KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,

•  KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, 

•  KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,

• Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,

• KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

Proje süresi 6 ay ile 24 ay arasındadır. Destek üst limitleri 300.000TL geri ödemesiz ve 700.000TL geri ödemelidir. Destek oranları ise bölgeden bölgeye çeşitlilik göstererek 1.  Bölgede %50 ; 2.,3. ve 4. Bölgelerde % 60 ;5. Ve 6. Bölgelerde %70 oranındadır.

İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ 

• Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,

• Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,

• Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

er bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI 

KOBİ’lerin; 

• Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

• Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

• Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama

• Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

• Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.  

AR-GE, İ NOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

•  Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

•  Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

•  KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, 

•  Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

•  İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

•  Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

KOBİ’ler ve Girişimciler bu programdan yaralanabilirler.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı altında yıllık %75 oranında işlik desteği, teknopark içi 30.000 teknopark dışı 24.000TL kira desteği, Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000TL, Personel Gideri Desteği 150.000 TL, proje geliştirme desteği 100.000TL ve  %100 oranında Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 TL olmak üzere destekte bulunur.

Endüstriyel Uygulama Programı altında yıllık %75 oranında  Kira Desteği 18.000TL, Personel Gideri Desteği 150.000 TL, Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 500.000 TL olmak üzere destekte bulunur.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir. 

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ DESTEKLERİ

AR-GE MERKEZİ NEDİR?

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştiren sermaye şirketlerinin;

Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,

Yurt içinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan,

En az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden,

Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri, 

ifade eder.

TASARIM MERKEZİ NEDİR? 

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştiren sermaye şirketlerinin;

Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,

Yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan,

En az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden,

Yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

AR-GE ve TASARIM MERKEZLERİNDE DESTEKLENEN GİDERLER

İlk madde ve malzeme giderleri

Amortismanlar

Personel giderleri

Genel giderler

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

Vergi, resim ve harçlar

AR-GE ve TASARIM MERKEZLERİNDE DESTEKLERİN UYGULANIŞI

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Ar-Ge Merkezinde görevli personellerin yürüttüğü Ar-Ge faaliyeti çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin;

Doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i,

Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için % 90’ı

Diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır.

Ar-Ge faaliyeti ile ilişkili olmak kaydı ile Ar-Ge Merkezi dışında geçirilen zaman da istisna kapsamına alınır.

Sigorta Primi Desteği Uygulaması

Ar-Ge Merkezlerinde çalışan personelin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı destek kapsamındadır.

Damga Vergisi İstisnası Uygulaması

Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.

Gümrük Vergisi İstisnası

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler Damga Vergisi ve harçtan istisnadır.

Siparişe Dayalı Ar-Ge Faaliyetleri Desteği

Ar-Ge merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece % 50’si bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan % 50’si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve Tasarım indirimi olarak dikkate alınır.

Tasarım Tescil Desteği

Türk Tasarım Danışma Konseyinin önerileri doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderleri, Bakanlık bütçesine konulacak ödenek imkanları çerçevesinde geri ödemesiz olarak desteklenebilir.

Temel Bilimler Desteği

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri

Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler.

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için, 

   a) İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin 

       brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları, İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

   b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en 

       fazla 250.000 ABD Doları

   c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en 

       fazla 150.000 ABD Doları,  olmak üzere proje bazında % 50 

       oranında desteklenir. 

   d) Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar % 50 oranında 5 yıl süresince desteklenir.

Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile harcama yetkisi bulunan yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik şirket tarafından istihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendis brüt maaşları desteklenir.

Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin;

Alet, teçhizat, malzeme satın alma giderleri, 

Satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, 

Web sitesi üyeliği kapsamında; nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı web sitesi üyelikleri ve yenilenmesi,

Seyahat kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket tarafından istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendisin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket yılda bir kez Bakanlıkça yerinde incelenir ve projeye ilişkin değerlendirme raporu hazırlanır. 

Hazırlanan rapor uyarınca şirket destek kapsamından çıkarılabilir.

EXİMBANK KREDİLERİ VE AVANTAJLARI

İHRACATA YÖNELİK İŞLETME SERMAYESİ KREDİSİ

Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Krediden Yararlanabilecek Firmalar

Bu krediden ihracatçı, imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz Türkiye’de yerleşik firmalar yararlanabilir.

Krediden Programının Genel Koşulları

Program kapsamında uygun bulunan, kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilmiş olan hammadde, ara malı alımı, nihai mal, nihai ürün ve 1 aylık dönem için elektrik, su, doğal gaz, personel masrafları gibi işletme sermayesi ihtiyacı finanse edilecektir.

Kredi, harcama belgeleri karşılığında işletmenin ekonomik amacına ulaşması için temel nitelikteki harcamalar, hammadde, ara malı alımı, nihai mal, nihai ürün ve 1 aylık dönem için elektrik, su, doğal gaz, personel masrafları gibi işletme sermayesi ihtiyacı için kullandırılacaktır. 

Firmaların arsa, bina ve kullanılmış mal alımları finanse edilmez.

Firma Limiti

Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma limiti azami 50.000.000,-ABD Doları olup, kredi Euro veya TL olarak da kullanılabilir.

Asli Teminatlar

Türk Eximbank tarafından kullandırılacak krediye ilişkin geri ödeme ve ihracat taahhüt yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda oluşabilecek azami risk tutarının asgari %100’ü oranında asli teminat tesis edilir.Krediye ilişkin asli teminatlar;

1.  Süresiz veya kredi süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu. Teminat mektuplarının vade sonunda uzatılması koşuluyla en az 15 ay vadeli olarak Türk Eximbank’a iletilmesi de mümkündür.

2.  Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi,

3.  KGF Kefaleti (Online Başvuru)

Geri Ödeme

Kredinin dönem faizleri kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten itibaren 6’ıncı ayda ödenmeye başlanacaktır. Takip eden dönemlere ilişkin faizler 6’şar aylık dönemlerde ve anapara geri ödeme tarihlerinde ilgili tarihlerdeki kredi risk bakiyeleri üzerinden tahakkuk ve tahsil edilecektir. Faiz tahsilatları ile birlikte faize ilişkin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsilatları da yapılacaktır. Kredi anaparası, kredinin kullanıldığı tarihten itibaren;

3 yıl vadeli kredilerde 12,18,24,30 ve 36. aylarda 5 eşit taksit halinde 

4 yıl vadeli kredilerde 12,18,24,30,36,42 ve 48 aylarda 7 eşit taksit halinde 

5 yıl vadeli kredilerde 12,18,24,30,36,42,48,54 ve 60 aylarda 

9 eşit taksit halinde ödenecektir

İhracat Taahhüdünün Kapatılması

İhracat taahhüdü, kredinin ilk kullandırım ile son vade tarihleri arasında fiilen gerçekleştirilecek, kredinin anapara, faiz ve varsa masraflar toplam tutarından az olmamak kaydıyla, faaliyet konusu mal ihracı ile kapatılır.

İHRACATA YÖNELİK YATIRIM KREDİSİ

Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların, makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Krediden Yararlanabilecek Firmalar

Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz Türkiye’de yerleşik firmalar yararlanabilir.

Krediden Programının Genel Koşulları

Program kapsamında uygun bulunan makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurları harcama belgeleri karşılığında finanse edilecektir. Program kapsamında yapılmış harcamaların finansmanı, kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilmiş olması halinde mümkündür. Harcama Belgeleri Listesinin YMM/SMM onaylı olması gerekmektedir.Arsa, bina, taşıt ve kullanılmış mal alımları ile inşaat harcamaları finanse edilmez.

Firma Limiti

Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma limiti azami 50.000.000,-ABD Doları olup, kredi Euro veya TL olarak da kullanılabilir.

Asli Teminatlar

Türk Eximbank tarafından kullandırılacak krediye ilişkin geri ödeme ve ihracat taahhüt yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda oluşabilecek azami risk tutarının asgari %100’ü oranında asli teminat tesis edilir.Krediye ilişkin asli teminatlar;

1. Süresiz veya kredi süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu. Teminat mektuplarının vade sonunda uzatılması koşuluyla en az 15 ay vadeli olarak Türk Eximbank’a iletilmesi de mümkündür.

2. Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi,

3. KGF Kefaleti (Online Başvuru)