Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

Gelişim için KOSGEB’ten destek yağıyor

KOSGEB, bugüne kadar pek çok kurum ve kuruluşu kalkınma konusunda hem yatırımlar hem de projelerle destekledi. KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeyi misyon edinerek girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik hizmet verdi. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOBİ’lerin mevcut durumu ve proje destekleri hakkındaki güncel bilgileri TT Magazin ile paylaştı. 

 

KOSGEB Başkanı / Recep Biçer

 

KOSGEB’in kuruluşundan ve aktif çalışmalarından bu yana KOBİ ve girişimciler için neler değişti?

KOBİ’leri desteklemek amacıyla 1990 yılında kurulmuş olan KOSGEB, kurulduğu 1990 yılından 2009 yılına kadar sadece imalat sanayi KOBİ’lerine destek vermekteydi. Ancak, imalat sanayi dışındaki sektörlerin de ekonomik katma değer üretme ve istihdam yaratma potansiyellerinin artması ve imalat sanayi dışındaki KOBİ’lerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, 2009 yılında KOSGEB Kuruluş Kanununda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle birlikte, KOSGEB’in hedef kitlesi hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ’leri de kapsayacak şekilde genişletilmiş ve böylece KOSGEB, KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluş haline gelmiştir.

Çalışmalar sonucunda; KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği çerçevesinde; KOBİ’lerin ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasındaki payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek, girişimcilik kültürünü geliştirmek ve Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler de dikkate alınarak; Ar-Ge ve yenilikçilik, endüstriyel uygulama, girişimcilik, pazarlama, e-dönüşüm, kurumsallaşma, markalaşma, kalite geliştirme, tasarım, çevre, enerji ve işbirliği-güçbirliği ile günün şartlarına bağlı olarak oluşabilecek diğer konularda destek programları hazırlanmıştır.

Oluşturulan bu destek sistemleri sayesinde, bugüne kadar KOBİ ve Girişimcilerimize 1 Milyar 747 Milyon 221 Bin TL tutarında bir destek sağlamışız.

Türkiye’de faaliyet gösteren 3 Milyon 580 bin KOBİ’nin halihazırda 861 bin 245’i KOSGEB veri tabanına kayıtlı bulunmaktadır. Bu KOBİ’lerin 563 bin 723’ünün KOBİ Beyannamesi onaylı olup, 100 bine yakını etkin bir şekilde KOSGEB desteklerinden faydalanmaktadır.

Son dönemde Hükümetimizin KOBİ ve Girişimcilerimize verdiği önem, bu yıl rekor artış gösteren bütçemiz ile çok daha anlamlı bir noktaya ulaşmıştır. Ekonomik kalkınmanın dinamosu olan KOBİ’lerin üretim ve istihdamdaki yeri ve önemi tartışılmazdır. Bu önemli işletmelerin daha fazla katma değer yaratması adına somut, hedefe odaklı, stratejik hamleleri bir bir hayata geçirmekteyiz. Bu yıl KOSGEB destek bütçemizin %182 oranında artması bize ciddi sorumluluklar getirmiştir. Biz de bu sorumluluk bilinciyle gece gündüz ülkenin her bir yanındaki KOBİ’lerimize ulaşmaya gayret ediyor, onların gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz.

Girişimciliğin ülkemizde yaygınlaşması için 140’a yakın Üniversite ve 400’e yakın Dernek/ Vakıf ve Meslek Kuruluşu ile yapılan işbirliği kapsamında girişimcilik dersleri verilmeye başlandı. Kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolleri kapsamında 2010-2016 yılları arasında 15 bine yakın Eğitim Programı düzenlenmiş olup,  bu eğitimlerden 525 bin 547 kişi  girişimcilik sertifikasını almış durumdadır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak işini kurarak başvurulması yerine, girişimcilerin bu eğitime katılarak “işini kurmadan” da başvuru yapılabilmesine yönelik düzenleme yaptık.

Memnuniyetle görmekteyiz ki; bu destek, girişimci ruha sahip, genç nüfusu yoğun olan ülkemizde çok olumlu yankı buldu. Bu yankının verdiği heyecanla bir yandan destek aşamasındaki süreçleri iyileştiriyor, diğer yandan bu desteğin daha da yaygınlaşması için ülkenin her yanında, her yaştan girişimcilik tohumlarının atılmasına yoğun gayret gösteriyoruz. 

Bugüne kadar bu sayede kurulmuş olan 25 binden fazla işletmenin %95 ‘inin faal olmasından memnuniyet duyuyor ve onların başarılı KOBİ’ler olması için her aşamada yanlarında oluyoruz.

Diğer yandan, son beş yılda KOSGEB’in 6 farklı Destek Programından faydalanan 69 bin 778 işletmeden 12 bin 359’u ölçek büyüttüğünü görüyoruz.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB), KOSGEB, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) çalışanlarından 7 kişilik Uzman Grup tarafından,  BSTB, KOSGEB ve TEYDEB’den destek alan işletmeler üzerinde ölçeklendirme analizleri yapıldı.

Yapılan analizlere göre, Eylül 2010 - Mart 2015 döneminde KOSGEB’den destek alan işletmelerde ölçek büyümelerinin en yoğun gözlendiği %34,3 ile 2011 yılı oldu. En çok gerçekleştirilen ölçek büyütme şekli ise % 58,3 ile Mikro ölçekten Küçük ölçeğe geçiş oldu.

 

KOSGEB’den destek alarak ölçek büyüten işletmelerdeki değişiklikler şu şekilde olmuştur;

- 6 farklı KOSGEB Destek Programından faydalanan 

KOBİ sayısı: 69.778

- Ölçek Büyüten KOBİ Sayısı: 11.547 

- Toplam Ölçek Büyüme Sayısı: 12.359

- 1 Defa Ölçek Büyüten KOBİ Sayısı: 10.751

- 2 Defa Ölçek Büyüten KOBİ Sayısı: 780

- 3 Defa Ölçek Büyüten KOBİ Sayısı: 16

 

Sayısız proje destek programı uyguluyorsunuz. Üzerinde ilgiyle durduğunuz konulardan biri de Ar-Ge’dir. Kurum ve kuruluşların Ar-Ge konusunda yapması gerekenler, ehemmiyet vermeleri gereken konular neler olabilir? KOSGEB olarak ne tür Ar-Ge çalışmaları yapmaktasınız? 

Türkiye’de çeşitli bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

KOSGEB olarak bizim de, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin ve inovatif faaliyetlerin desteklenmesine yönelik çalışmalarımız bulunmaktadır. 

Sadece Ar-Ge faaliyetlerini değil, ürün, teknoloji, süreç veya hizmet alanında yenilikçi fikirlerin değerlendirilerek katma değeri yüksek çıktılara dönüştürülme sürecini oluşturan İnovasyon faaliyetlerini de destekliyoruz.

Ar-Ge ve inovasyon bazlı bir ürünün prototipinin ortaya konulması aşamasından o ürünün ticarileştirilmesine kadar olan süreçleri destekliyoruz. Mevzuat revizyon çalışmaları ile program kapsamındaki destek üst limitlerini artırarak 800.000 TL. geri ödemeli, 768.000 TL. geri ödemesiz olmak üzere 1.568.000 TL’ye kadar destek sağlamaktayız.

119 üniversite ile yaptığımız işbirlikleri ile Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında 2010 yılından bu yana toplamda yaklaşık 2.800 KOBİ’ye 289 Milyon TL’den fazla destek sağladık.

Ülkemizdeki KOBİ’lerin küresel pazarda söz sahibi olması için hangi avantajlara sahip olması gereklidir? Avrupa Birliği Ülkelerinde KOBİ’leri destekleme ve geliştirme kurumları nasıl bir süreç izler? KOSGEB’in bunlardan farkları nelerdir? 

KOBİ’ler, küresel pazarda rekabet edebilirliği artıran, istihdam hacmi yaratan, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlayan ve refah seviyesini yükselten en önemli ekonomik unsurdur. Bu doğrultuda gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde KOBİ’lere önem veren politikalar uygulanmaktadır. Gün geçtikçe güçlenen ve istikrar kazanan Türkiye ekonomisinin de dünyadaki bu gelişmelere hızlı bir şekilde ayak uydurma çabalarıyla ekonominin temel dinamiklerinden biri olan KOBİ’lere özel bir yönelim gösterilmektedir.

Dünya pazarına entegre olan ve 2023 vizyonu kapsamında ilk on ülke arasına girme hedefindeki Türkiye, KOBİ’lere verdiği desteklerle kalkınmayı toplumun tümüne yayma çabasının çok değerli bir örneğini oluşturmaktadır. Küreselleşme süreciyle paralel olarak, KOBİ’lerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi için çeşitli politikalar ve mekanizmalar geliştirilmekte ve uluslararası platformlarda aktif olarak yer alınmaktadır.

Bu kapsamda, KOSGEB olarak, KOBİ’lere yönelik sunulan hizmet ve destekler gözden geçirilmiş ve KOBİ’lerin uluslararasılaşmalarına hizmet edecek yeni destek modelleri oluşturularak, uygulanmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra, küresel dünyada söz sahibi olabilecek girişimcilerin yetiştirilmesi amacıyla, KOSGEB Girişimcilik Programları etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

AB ülkelerinde uygulanan KOBİ politikalarına bakıldığında, KOBİ’lerin daha dar çerçevede desteklendiği söylenebilir. AB ülkeleri kurum/kuruluşları arasında, KOSGEB’deki kadar geniş bir KOBİ destek/hizmetler yelpazesinin tek bir çatı altında toplandığı, KOBİ’lerin hamisi bir kurum/kuruluş bulunmamaktadır.

Avrupa Birliği’nde, ekonomisini güçlendirmeye yönelik olarak akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi amaçlayan Avrupa 2020 Stratejisi benimsenmiş ve bu stratejilerin hayata geçirilebilmesi için uygulama aracı olarak da çeşitli AB Programları yürürlüğe konmuştur. Bu bağlamda, Avrupa Birliği, KOBİ’lere gösterdiği ilgiyi daha da anlamlı kılmak için Küçük İşletmeler Yasası’nı (SBA) oluşturmuş ve bu yasanın hayat bulması için çeşitli programlar hazırlamıştır. 

Söz konusu programlardan birisi olan, KOBİ’lerin küresel pazarda yer almasına hizmet eden İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) ile işletmelerin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak, girişimcilik kültürünü teşvik etmek ve KOBİ’lerin yaratıcılığını artırmak ve büyümesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Türkiye, ulusal uygulamalara ek olarak, uluslararası platformlarda da yer almaktadır.  Türkiye, Küçük İşletmeler Yasası çalışmalarına katılmakta ve COSME programından da tam üye olarak yararlanmakta olup, söz konusu çalışmaların koordinasyonu KOSGEB tarafından sağlanmaktadır.

Sonuç olarak, KOBİ’ler ekonominin bel kemiği olarak değerlendirildiğinden, KOBİ’ler küresel pazarda daha güçlü bir şekilde yer alabilmelerini teminen, KOSGEB olarak çeşitli hizmet ve destekler sunulmakta, ayrıca uluslararası fonlardan da yararlanılmaktadır. 

MAKTEK Avrasya 2016 Fuarı’nı destekleyen kurumlardan biri de KOSGEB’dir. KOSGEB’in büyük bir sektörel buluşma olan MAKTEK Avrasya 2016 Fuarı’na ilişkin kurumsal görüşleri nelerdir? 

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ikinci kez yaptıkları işbirliğiyle makine sektörünün Avrasya’daki en büyük buluşması olan MAKTEK Avrasya 2016 Fuarında, yerli ve yabancı 1000’e yakın firmanın bir araya gelmesi ile şüphesiz sektörde büyük bir buluşmayı gerçekleştirmiştir.

Türkiye, özellikle son yıllarda makine üretiminde büyük bir ivme kazandı. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ve KOSGEB olarak KOBİ’lere yönelik destek süreçlerinde özellikle yerli makine alımlarında pozitif ayrımcılıklar yapmaya başladık.

Ayrıca bu fuar ziyaretçilerini çok yakından ilgilendirecek olan yeni bir kredi faiz desteği programı hazırladık. 

19 Eylül tarihinden itibaren KOSGEB aracılığı ile “2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği” ile imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine-teçhizat alımlarının desteklenmesine yönelik olarak Kredi Faiz Desteğini başlattık.

Program kapsamında işletme başına sağlanan kredi üst limiti 1.500.000 TL’dir. Sıfır faizli olarak uygulanan programda 300.000 TL’lik kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor. Kredi vadesi ilk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) aydır.

KOSGEB olarak Türkiye Sanayisinin gelişmesi ve sektörel ticaret verimini artırmak konusundaki görüşlerinizi sıralayabilir misiniz? 

KOSGEB’de göreve başlayalı yaklaşık iki yıla yakın bir zaman oldu. Göreve geldiğim günden bu yana çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu konu üzerinde önemli çalışmalar yaptık. 

Türkiye’de ticaret verimi düşük ve geliştirilmesi gereken önemli sektörlerin olduğunun tespitini yaptık ve bu konuda 2015 yılı içerisinde yeni bir destek programının alt yapı çalışmasını tamamlayarak, 2016 yılının başında “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” adı ile uygulamasını başlattık.

Bu çerçevede, dönem dönem hem bölgesel hem de sektörel çalışmaların yapılması sonucunda destek ihtiyacı bulunan bölge ve sektörlerin belirlenmesi ile o bölge ve sektörlere özgü özel çağrılar yayınlamayı hedefledik. Böylece 2016 yılı içerisinde 2 gruptan oluşan 5 adet sektörel çağrı yayınladık.  KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programının 1. çağrı grubunda “Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” ve “Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Artırılması” konu başlıklarında yayınlanan programa ilişkin toplamda 1377 Projenin 350 Milyon TL ile desteklenmesinin kararını aldık. İkinci Çağrıda ise “Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi”, “Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme” ve “KOSGEB Destekli Girişimlere İvme” konulu başlıklarda 4 bine yakın proje başvurusu aldık. Proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlanır tamamlanmaz 300 Milyon TL’lik desteğin daha onayını vereceğiz.

Türkiye’de bölgesel düzeyde sektörel farklılıkların ortadan kaldırılması ve işletmelerin eşit düzeyde rekabet edebilmeleri açısından bu çalışmları önemsiyoruz ve KOSGEB olarak sürekli ihtiyaçlara gore özel destek programları geliştiriyoruz.